Thursday, May 21, 2009

Penilaian Akses Kendiri Minggu 7

Tajuk : Penilaian Melalui Pembelajaran Kontrak

Konsep Pembelajaran Kontrak
Dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran serta merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan murid berdasarkan tugasan yang dibuat.

Ciri-ciri :
• Bentuk akhir tugasan dihasilkan
• Bagaimana tugasan dihasilkan samada secara individu atau kumpulan
• Tempoh menyiapkan tugasan
• Kaedah penilaian dibuat
• Tindakan yang akan diterima oleh pihak yang melanggar kontrak

Kontrak pada kebiasaanya memerlukan persetujuan daripada kedua-dua belah pihak melalui tandatangan yang menyatakan bahawa mereka patuh dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

FUNGSI

• Mengenal pasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri
• Kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan
penghasilannya
• Bukti menunjukkan objektif tercapai
• Bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai
• Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut
minat dan keupayaan sendiri
• Menghasilkan kerja yang terancang
• Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses kerjanya

BAGAIMANA IANYA DIGUNAKAN


1. Penilaian objektif tugasan
• Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU
• Beberapa set objektif disarankan oleh guru, pelajar memilih mana-mana yang
difikirkan sesuai ATAU
• Pelajar merangka beberapa objektif, dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai
dengan persetujuan guru
2. Hasil Pembelajaran
• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran, bentuk tugasannya (sama
ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dll)
• Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru
3. Penilaian
• Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan
proses pelaksanaan tugasan
• Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses
pelaksanaan tugasan
• Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria
yang ditentukan
• Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian
tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaanny

Penilaian Akses Kendiri Minggu 14

Tajuk : Penilaian Berasaskan Sekolah

Penggredan
Pencapaian dalam PBS akan dinilai dan pelajar perlu menyempurnakan setiap tugasan yang diberikan. Antara aspek-aspek yang dinilai adalah :
a) Kehadiran pelajar dalam PBS.
b) Menyempurnakan tugasan (dinilai oleh pensyarah)/
c) Portfolio individu
d) Laporan Perkembangan Pelajar.

Prosedur Pelaksanaan PBS
a. Bahagian Pendidikan Guru memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).
b. Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar.
c. IPGM akan memaklumkan / memberik taklimat berkaitan pelaksanaan PBS kepada pihak sekolah.
d. IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk tutor dan pelajar.
e. IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar.
f. IPGM memberikan tugasan kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan dibincang bersama pensyarah masing-masing semasa sesi interaksi.
g. Tugasan pelajar semasa PBS akan dinilai oleh pensyarah mata pelajaran yang terlibat.

Penilaian Akses Kendiri Minggu 10

Tajuk : Penilaian Aktiviti Bahasa

FORUM
1. Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel
untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk, dimana
ia dijalankan secara formal.
2. Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, di mana
pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk
meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif,
kreatif dan rasional.
3. Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah,
menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat
umur pelajar.
4. Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas
aktiviti.

DEBAT
1. Debat ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian
dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
2. Terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masing-masing sama ada
pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk perdebatan dan pihak kedua
membangkang tajuk tersebut.
3. Huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta serta contoh
daripada maklumat yang kukuh dan bernas.
4. Setiap pihak haruslah yakin dan sentiasa menegakkan fakta yang diutarakan
berdasarkan tajuk yang diberikan.
5. Sekiranya pihak pencadang sedang memberi hujahnya dan didapati hujah
tersebut menggugat fakta atau fakta yang diberikan dianggap tidak sesuai
maka pihak pembangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk
memperbetulkan fakta tadi dan sebaliknya.
6. Setelah selesai setiap daripada ahli dalam membentangkan hujah mereka ,
maka sesi pengulasan akan dibuat untuk mendapatkan kesimpulan fakta daripada
ahli-ahli yang sudah melontarkan hujah mereka.
7. Masa yang diberikan untuk sesi perdebatan ditetapkan. Markah tidak akan
diberikan sekiranya lebihan masa digunakan.

PIDATO
1. Mengandungi huraian isi-isi yang melibatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip
berdasarkan tajuk yang diberikan.
2. Interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah-hujahnya di depan
penonton.
3. Berpidato bukanlah bermaksud membaca sebaliknya menerangkan, memberi
interpretasi dan menghuraikan idea-idea untuk menguatkan fakta yang
diketengahkan.
4. Ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta
berserta contoh yang diberikan.

PANTUN
Kompenan dalam pantun :
 Pembayang
 Maksud
 Tiga atau empat perkataan
 Dua atau tiga suku kata dalam tiap-tiap perkataan
 Rima ‘abab’
Jenis-jenis pantun :
 Pantun dua kerat
 Pantun empat kerat
 Talibon (enam kerat, lapan kerat, sepuluh kerat, dua belas kerat dan empat
belas kerat serangkap).
Bentuk-bentuk pantun :
 Pantun kanak-kanak
 Pantun orang muda (pantun kasih sayang, pantun perpisahan, pantun dagang,
pantun kehibaan hati, pantun ketabahan hati, pantun sindiran dan pantun
jenaka)
 Pantun orang tua (pantun nasihat, pantun adat dan pantun kiasan)

SYARAHAN

Langkah-langkah mempertingkatkan teknik bersyarah :
• Sediakan nota-nota yang mencukupi
• Mulakan syarahan dengan mengulang secara ringkas perkara-perkara yang telah
dikaji terdahulu daripada itu.
• Syarahan boleh dimulakan dengan menimbulkan atau mengemukakan satu atau
beberapa masalah.
• Kandungan syarahan hendaklah terdiri daripada perkara-perkara penting sahaja.
• Syrahan tersebut disampaikan dalam bentuk pertuturan biasa. Jangan dibaca
sahaja, guru perlu menerangkan, membuat interpretasi, menghuraikan idea-idea
dan sebagainya.
• Tunjukkan rasa keyakinan diri semasa menyampaikan syarahan.

Penilaian Akses Kendiri Minggu 9

Tajuk : Penilaian Kemahiran Bahasa

Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Kemahiran Mendengar
Kemahiran mendengar adalah penting dan perlu dikuasai oleh setiap pelajar. Kemahiran ini boleh dipupuk dan dipertingkatkan melalui panduan yang seperti yang berikut:
i. Pentingkan pendengaran atau disiplinkan diri supaya suka, gemar dan berminat mendengar kuliah atau pengajaran guru;
ii. Lihat dan tumpukan perhatian kepada penyampai maklumat;
iii. Jangan hiraukan gangguan terutama gerak laku yang tidak berkaitan
iv. Dengar dengan teliti dan kenal pasti isi, ayat atau konsep penting yang disampaikan
v. Catat isi, fakta dan maklumat penting; dan
vi. Gunakan sistem trengkas sendiri untuk mencatat

Mendengar Secara Aktif

Mendengar secara aktif merupakan perlakuan yang memerlukan seseorang itu menumpukan perhatian kepada apa yang sedang didengar sama ada melalui pertuturan, bunyi-bunyi tertentu, atau alat pandang dengar.
Tujuan Mendengar
• mendapatkan maklumat
• mencatat nota
• menjalankan atau menunaikan arahan
• mengecam bunyi
• mengenal pasti sesuatu perkara
• menjawab soalan
• mengingat dan menyatakan kembali perkara yang didengar
• bertindak balas dengan sewajarnya terhadap perkara yang didengar

Panduan Mendengar Secara Berkesan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Berdasarkan tujuan di atas maka dapatlah kita mengetahui betapa pentingnya mendengar secara aktif. Dalam pembelajaran, kemahiran mendengar perlu digunakan terutamanya semasa mendengar kuliah atau pengajaran guru. Antara perkara-perkara yang perlu diberikan pertimbangan semasa mendengar kuliah ialah:
i. Tenangkan fikiran dan duduklah dalam keadaan yang selesa
ii. Berikan tumpuan kepada guru
iii. Kenal pasti tajuk dan tujuan kuliah. Ini ialah untuk memberikan tumpuan pendengaran kita kepada perkara-perkara yang hendak disampaikan
iv. Elakkan perasangka buruk terhadap guru atau penceramah. Yang penting bukannya orangnya tetapi isi kuliahnya
v. Bersifat positif dan terbuka
vi. Dengar dan fahamilah kuliah dengan teliti
vii. Catat nota semasa mendengar isi-isi penting dan idea-idea utama yang dikemukakan oleh guru atau penceramah
viii. Cuba sebutkan berulang kali dan secara perlahan-lahan setiap istilah baru yang didengar
ix. Cuba kaitkan perkara-perkara tertentu dengan pengalaman anda sendiri untuk mengekalkan daya ingatan anda
x. Berikan tumpuan pandangan anda kepada idea-idea baru, isi-isi utama dan rumusan yang dibuat oleh guru atau penceramah.

Kemahiran Bertutur
Kemahiran bertutur pula adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebut (artikulator) manusia. Ia tidak boleh dicipta oleh pelajar, tetapi perlu ditiru atau diajuk.

Aspek yang ditekankan dalam kemahiran bertutur
• Sebutan
• Tekanan
• Mora
• Jeda
• Intonasi
• Nada
• Tatabahasa
• Kelancaran
• Kefasihan
• Laras bahasa

Penilaian Kemahiran Membaca

Kemahiran membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

Dalam kemahiran membaca terdapat dua tujuan iaitu serta merta dan lanjutan:

i. Serta merta
• Membolehkan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang digunakan.
• Membaca cepat, tidak teragak-agak, boleh membaca dengan serta merta dan tidak mengambil masa yang panjang untuk habiskan sesuatu bahan bacaan.

ii. Lanjutan
• Membetulkan fahamannya yang salah, membanding fikiran dan pengalaman orang lain untk menyelesaikan masalah hidupnya sendiri.

Proses membaca melibatkan proses mental yang kompleks iaitu merangkumi proses seperti mengecam perkataan, memilih makna yang sesuai, menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada, menyusun idea dan membuat generalisasi dan penialain.

Jenis-jenis Bacaan :
• Mekanis
• Mentalis
• Intensif
• EkstensifPeringkat membaca :

• Kesediaan membaca
• Prabacaan
• Mekanis
• Membaca dan memaham

Penilaian Kemahiran Menulis

Dalam kemahiran menulis, pelajar harus berupaya menghasilkan pelbagai penulisan dengan tepat dan jelas tentang perasaan, pengalaman diri, dan ilmu pengetahuan yang ingin disampaikan.

Aspek yang ditekankan semasa menulis :
• Ayat gramatis
• Tanda baca sesuai
• Ejaan betul
• Karya kreatif
• Tulisan cantik dan jelas

Peringkat Menulis

• Peringkat Pramenulis
• Peringkat Mekanis
• Peringkat Pelahiran

Tuesday, April 21, 2009

Pembelajaran Akses Kendiri Minggu 6

TAJUK : KAEDAH PENILAIAN BAHASA

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO
Portfolio merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui.

Ciri-ciri Portfolio
1. Dokumentasi berstruktur yang memerlukan pelaksanaan perancangan dan penilaian yang
teliti.
2. Proses pembelajaran secara portfolio dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai
kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif
3. Pemilihan maklumat dari fakta dari peringkat awal hingga akhir.
4. Menggalakkan pembelajaran secara interaktif melalui kerjasama dan bantuan daripada
pelbagai pihak.
5. Kandungan portfolio terdiri daripada maklumat secara urutan dan mestilah logik.
6. Portfolio bersifat reflektif yang dirangsang melalui persoalan.

Jenis Portfolio
1. Porfolio kerja harian
Bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang
diberikan.
2. Portfolio hasil terbaik
Dipilih bersumberkan hasil terbaik daripada portfolio kerja harian. Berbentuk sumatif.
3. Portfolio dokumen.
Hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada satu jangka masa
tertentu untuk menyempurnakan kerja tugasan.

Penilaian Portfolio
1. Penilaian berbentuk lebih terbuka dan seimbang.
2. Tugasan portfolio dapat dipantau melalui peta perkembangan pelajar yang boleh dinilai
melalui bukti-bukti lain.
3. Proses penilaian perlu dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan
perkembangan pelajar dari semasa ke semasa mengikut kriteria yang telah dipersetujui
bersama.

Kepentingan Portfolio
1. Membolehkan guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk
membuat penilaian secara holistik.
2. Mengekalkan galakkan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan pelajar
3. Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar dengan menggunakan
peta perkembangan.
4. Mempelbagaikan bukti penilaian seperti rekod pemerhatian dan penilaian, nota anekdot,
rekod pelaksanaan tugaan dan kadar pencapaian hasil kerja pelajar.
5. Membolehkan penilaian dalam bidang afaktif tentang usaha dan aplikasi dapatan melalui
pemerhatian tingkahlaku, pengelibatan dalam kelas, inisiatif, kerjasama, ketabahan dan
komitmen sewaktu membina portfolio.

Perancangan Portfolio
1. Tentukan tujuan pembinaan, ciri-ciri portfolio dan jenis portfolio yang dikehendaki.
2. Kenalpasti isi kandungan portfolio.
3. Pemilihan isi kandungan dan bahan isi kandungan portfolio.
4. Penilaian portfolio dari segi kaedah penilaian samada secara keseluruhan, kumpulan,
individu, termasuklah kriteria yang dipakai untuk menilai portfolio.

Penilaian bagi Portfolio
1. Portfolio dinilai berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan.
2. Fokus kepada aspek perkembangan pengetahuan dan perkembangan kefahaman.
3. Peta perkembangan pelajar boleh digunakan bagi memberi gambaran perkembangan yang
lebih menyeluruh bermula awal pembinaan portfolio sehingga tugasan tersebut selesai.

Merekod Penilaian Portfolio
- Terdapat dua cara merekod penilaian portfolio iaitu menggunakan skala dan menggunakan
kaedah senarai semak.
- Penilaian awal – penilaian merentasi tugasan bertulis mengikut kriteria dengan skala – senarai
ciri-ciri paling penting – penentuan gred.

Kriteria penilaian
1. Struktur dan organisani
2. Strategi pengurusan
3. Variasi isi yang sesuai
4. Struktur ayat dan gaya bahasa
5. Senaraikan ciri. Ini akan menentukan markah portfolio, tentukan wajaran markah bagi setiap
ciri.
6. Mengambil kira markah yang diberikan kepada tiap-tiap peringkat dan bukti-bukti lain
setiapnota anekdot dan refleksi pelajar.
8. Skala berkadar atau berkala boleh digunakan.


2. PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN
1. Kualiti Pemerhatian
- Pengetahuan mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin dengan persekitarannya.
- Guru perlu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan.
- Yakin dengan keputusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.
- Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil terhadap sesuatu.
- Tekal dan stabil dalam penilaiannya
2. Bentuk perancangan
- Menyediakan alat yang releven dan menentukan kaedah untuk mentadbirnya.
- Menetukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod dan melapor.
- Merangka tindakan susulan yang akan dijalankan mengikut konsekuan yang dijalankan
daripada pemerhatian.

3. Merekod penilaian pemerhatian
- Rekod pemerhatian harus menggambarkan perubahan tingkahlaku secara tersusun dari
segi:
- Pendekatan, kaedah individu atau berkumpulan
- Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara
pelaksanaan perlu direkod dengan jelas
- Menjalankan Tugasan
- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan
tepat .
- Cara merekodkan dapatan dan rumusan
- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
- Tindakan Susulan
- Rekod pemerhatian hendaklah juga jelaskan tindakkan susulan hasil yang akan dicapai.

4. Jenis Pemerhatian
- Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai.
- Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsian dan tanggapan. Melaporkan apa
saja yang dilihat. Tafsiran bukan untuk penilaian semasa.
- Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka. Menilai
kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
- Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. Penilaian dalam bentuk sekuen.

5. Strategi pelaksanaan
- Secara berterusan mengikut keperluan yangbtelah dikenalpasti/ dirancang.
- Menggunakan senarai semak.
- Tindakkan susulan terhadap hasil pemerhatian
- Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
- Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
- Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.


6. Fungsi penilaian melalui pemerhatian.

- Guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan objektif pelajar.
- Guru membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan p&p sebagai penyampai
maklumat, tutor, pemudah cara dan pendidik.
Friday, February 6, 2009

Pembelajaran Akses Kendiri Minggu 5

TAJUK : JENIS PENILAIAN BAHASA

Soalan : Membuat nota ringkas tentang ujian formatif, sumatif, ujian kefasihan,
kemajuan, ujian bakat, dan ujian pencapaian.JENIS PENILAIAN BAHASA

Ujian Formatif :

Tujuannya untuk menguji kemajuan dalam penguasaan sesuatu sub kemahiran.


Ujian Sumatif :

Menguji pencapaian murid untuk jangka masa panjang

Ujian Semester


Ujian Kefasihan :

Untuk tentukan tahap mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa.

Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dan pengetahuan dan kebolehan mereka.


Dinilai dari segi :

Penyebutan dan pengucapan dengan betul dan terang

Kadar kelajuan bacaan sesuai dengan bahan yang dibaca

Intonasi dan nada yang betul

Pemilihan ungkapan yang jelas

Mimik muka yang jelas.

Posisi tubuh yang betul.

Kedudukan buku yang betul.

Pergerakan mata.

Pembacaan yang fasih boleh dikenalpasti struktur ayat.

Pembuatan menunjukkan ketika membaca boleh mengganggu kefasihan bacaan.


Ujian Kemajuan :

Digunakan di dalam bilik darjah dan hanya dinilai oleh guru kelas.

Untuk mengukur dan menilai setakat mana pelajar-pelajar telah menguasai bahan/perkara –perkara yang diajar tentang 1 tajuk tertentu.


Ujian Bakat :

Untuk mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing.


Terbahagi kepada dua :

Berasaskan kajian besar-besaran yang lebih mirip kepada bidang mekanikal.

Berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dibentuk dan digunakan bagi memenuhi sesuatu keperluan.


Ujian Pencapaian :

Bertujuan untuk menentukan tahap pelajar telah kuasai kemahiran, bahan/isi pelajaran yang telah diajar.

Soalan mestilah berkaitan dengan pelajaran yang telah diajar.

Dijalankan pada akhir kursus/setelah tamat sesuatu unit pembelajaran

Lebih rasmi dari ujian lain

Contoh : ujian akhir tahun, UPSR, PMR

Pembelajaran Akses Kendiri Minggu 4

TAJUK : PEMBINAAN UJIAN
Soalan : Membuat nota ringkas tentang soalan objektif dan subjektif.SOALAN OBJEKTIF

Memerlukan pelajaran menulis atau pilih jawapan betul atau paling baik.

Pemeriksa yang berlainan memberi markah yang sama apabila bagi jawapan yang sama.

Dibentuk dari beberapa bentuk item objektif yang boleh diperiksa secara objektif.


Contoh ujian objektif :

Item jawapan pendek

Item jenis padanan

Item jenis aneka pilihan

Kloz

Item objektif boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu :

Item respon bebas (sumbangan).

Item respon tetap (item objektif pilihan).


Item Respon Bebas :

Memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan jawapan sendiri di dalam ruang.

Biasanya jawapan ditulis dihujung soalan ataupun dalam kotak yang disediakan.

Item melengkapkan penyataan.


Item Respon Tetap :

Memerlukan pelajar memilih jawapan yang paling betul/tepat.

Jawapan mungkin dipilih daripada 2 atau lebih pilihan.

Bilangan padanan tidak terlalu banyak.


Item Aneka Pilihan :

Tergolong dalam item tetap kerana memberik tindakbalas terbatas.


Jenis Item Aneka Pilihan :

Berbentuk soalan

Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap

Jenis jawapan terbaik

Analogi

Antonim

Jenis negatif

Mengisi tempat kosong

Jenis cantuman

Teknik kloz


Terdiri daripada 3 bahagian :

Stimulus (Rangsangan)
Bahagian soalan yang mengandungi maklumat khusus dimana soalan itu didasarkan.

Stam
Berbentuk ayat, ayat tidak lengkap / soalan.

Jawapan pilihan
Bahagian soalan yang mengandungi jawapan pilihan yang biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambarajah, jadual dan lain-lain.

SOALAN SUBJEKTIF

Definisi :

satu penyataan bersifat peertayaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran.


Dua Jenis Soalan Subjektif :

Struktur.

Esei.Struktur :

Disusun dan diatur secara sistematik.

Terbentuk daripada 1 / 2 bahagian (jawapan mempunyai beberapa patah perkataan).


Esei :

Gerakbalas dalam tulisan dengan menggunakan perkataan sendiri.

Boleh ukur peringkat kognitif yang tinggi.

Tindakbalas yang diberikan bersifat subjektif dan hadnya berbeza dari segi mutu/merit.


Prinsip :

Perlu semak sukatan pelajaran sebelum soalan di hasilkan.

Arahan mesti jelas.

Soalan yang ditulis secarfa padat dan jelas.


2 jenis iaitu :

Item tindak Balas Terhad (TBT)

Item Tindak Balas Lanjutan (TBI)